أحدث الصفقات
 • { "id": 135131, "age": 23, "career": [ { "dateFrom": "2023-01-29T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 0.5, "id": 432283, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 37, "teamFrom": { "id": 638, "name": "شاختار دونتسك", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/638.png" }, "teamTo": { "id": 199, "name": "ليستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/199.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2023-01-27T00:00:00", "dateTo": "2023-01-28T00:00:00", "duration": null, "id": 432282, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 211, "name": "أولمبيك ليون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/211.png" }, "teamTo": { "id": 638, "name": "شاختار دونتسك", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/638.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2022-03-21T00:00:00", "dateTo": "2023-01-27T00:00:00", "duration": null, "id": 432281, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": { "id": 638, "name": "شاختار دونتسك", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/638.png" }, "teamTo": { "id": 211, "name": "أولمبيك ليون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/211.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-02-27T00:00:00", "dateTo": "2022-03-21T00:00:00", "duration": null, "id": 432280, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 14, "teamFrom": { "id": 2210, "name": "جريميو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2210.png" }, "teamTo": { "id": 638, "name": "شاختار دونتسك", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/638.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2017-12-31T00:00:00", "dateTo": "2019-02-27T00:00:00", "duration": null, "id": 432279, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 2210, "name": "جريميو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2210.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2000-02-01T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/135131.png", "name": "تيتي", "nationality": "البرازيل", "position": "وسط", "shirt": 37, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 199, "name": "ليستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/199.png" } } تيتي 23 عاما إعارة شاختار دونتسكليستر سيتي 2023 تعليقات
 • { "id": 220900, "age": 22, "career": [ { "dateFrom": "2023-01-29T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 432304, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": 10.87, "shirt": 8, "teamFrom": { "id": 1542, "name": "أنجيه", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1542.png" }, "teamTo": { "id": 222, "name": "أولمبيك مارسيليا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/222.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-06-28T00:00:00", "dateTo": "2023-01-27T00:00:00", "duration": null, "id": 432303, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1542, "name": "أنجيه", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1542.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2000-04-19T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/220900.png", "name": "عز الدين أوناحي", "nationality": "المغرب", "position": "وسط", "shirt": 8, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 222, "name": "أولمبيك مارسيليا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/222.png" } } عز الدين أوناحي 22 عاما انتقال أنجيهأولمبيك مارسيليا 2023 تعليقات
 • { "id": 209766, "age": 19, "career": [ { "dateFrom": "2023-01-30T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 0.5, "id": 432216, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 27, "teamFrom": { "id": 89, "name": "تشيلسي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/89.png" }, "teamTo": { "id": 211, "name": "أولمبيك ليون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/211.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2023-01-29T00:00:00", "dateTo": "2023-01-30T00:00:00", "duration": null, "id": 432217, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مدافع", "price": 38.05, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 211, "name": "أولمبيك ليون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/211.png" }, "teamTo": { "id": 89, "name": "تشيلسي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/89.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-08-31T00:00:00", "dateTo": "2023-01-28T00:00:00", "duration": null, "id": 432215, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 33, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 211, "name": "أولمبيك ليون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/211.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2003-05-19T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/209766.png", "name": "مالو جيوستو", "nationality": "فرنسا", "position": "مدافع", "shirt": 27, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 211, "name": "أولمبيك ليون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/211.png" } } مالو جيوستو 19 عاما إعارة تشيلسيأولمبيك ليون 2023 تعليقات
 • { "id": 209999, "age": 21, "career": [ { "dateFrom": "2023-01-28T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 0.5, "id": 432026, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "teamTo": { "id": 860, "name": "سموحة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/860.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2022-09-14T00:00:00", "dateTo": "2023-01-28T00:00:00", "duration": null, "id": 432027, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 29, "teamFrom": { "id": 12723, "name": "سيراميكا كليوباترا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/12723.png" }, "teamTo": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-09-26T00:00:00", "dateTo": "2022-09-11T00:00:00", "duration": null, "id": 432025, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 33, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 12723, "name": "سيراميكا كليوباترا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/12723.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2001-08-22T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/209999.png", "name": "مصطفى سعد", "nationality": "مصر", "position": "وسط", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 860, "name": "سموحة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/860.png" } } مصطفى سعد 21 عاما إعارة الأهليسموحة 2023 تعليقات
 • { "id": 223022, "age": 23, "career": [ { "dateFrom": "2023-01-26T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 4.5, "id": 432046, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": 1, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 433, "name": "وفاق سطيف", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/433.png" }, "teamTo": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-12-26T00:00:00", "dateTo": "2023-01-24T00:00:00", "duration": null, "id": 432045, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 6, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 433, "name": "وفاق سطيف", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/433.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1999-06-22T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/223022.png", "name": "أحمد قندوسي", "nationality": "الجزائر", "position": "وسط", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" } } أحمد قندوسي 23 عاما انتقال وفاق سطيفالأهلي 2027 تعليقات
 • { "id": 115855, "age": 26, "career": [ { "dateFrom": "2023-01-25T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 5, "id": 431912, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 2188, "name": "البنك الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2188.png" }, "teamTo": { "id": 2, "name": "الزمالك", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2022-01-23T00:00:00", "dateTo": "2023-01-24T00:00:00", "duration": null, "id": 431911, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1451, "name": "بيراميدز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1451.png" }, "teamTo": { "id": 2188, "name": "البنك الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2188.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-09-07T00:00:00", "dateTo": "2022-01-22T00:00:00", "duration": null, "id": 431910, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 304, "name": "طلائع الجيش", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/304.png" }, "teamTo": { "id": 1451, "name": "بيراميدز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1451.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-06-22T00:00:00", "dateTo": "2021-09-06T00:00:00", "duration": 1, "id": 431909, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 9, "teamFrom": { "id": 1451, "name": "بيراميدز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1451.png" }, "teamTo": { "id": 304, "name": "طلائع الجيش", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/304.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-06-20T00:00:00", "dateTo": "2019-06-19T00:00:00", "duration": null, "id": 431908, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 32, "teamFrom": { "id": 904, "name": "الداخلية", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/904.png" }, "teamTo": { "id": 1451, "name": "بيراميدز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1451.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2017-08-05T00:00:00", "dateTo": "2018-06-19T00:00:00", "duration": null, "id": 431907, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 32, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 904, "name": "الداخلية", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/904.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1997-01-01T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/115855.png", "name": "ناصر منسي", "nationality": "مصر", "position": "مهاجم", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 2, "name": "الزمالك", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2.png" } } ناصر منسي 26 عاما انتقال البنك الأهليالزمالك 2028 تعليقات
 • { "id": 222790, "age": 22, "career": [ { "dateFrom": "2023-01-25T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 0.5, "id": 431918, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "teamTo": { "id": 151, "name": "أسـوان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/151.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-12-30T00:00:00", "dateTo": "2023-01-25T00:00:00", "duration": null, "id": 431917, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2001-02-01T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/222790.png", "name": "أحمد أشرف أحمد", "nationality": "مصر", "position": "وسط", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 151, "name": "أسـوان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/151.png" } } أحمد أشرف أحمد 22 عاما إعارة الأهليأسـوان 2023 تعليقات
 • { "id": 235727, "age": 22, "career": [ { "dateFrom": "2023-01-26T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 4, "id": 431884, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1035, "name": "الفيوم", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1035.png" }, "teamTo": { "id": 8, "name": "المصري", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/8.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2023-01-24T00:00:00", "dateTo": "2023-01-26T00:00:00", "duration": null, "id": 431883, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1035, "name": "الفيوم", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1035.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2001-01-01T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/235727.png", "name": "مازن عزام", "nationality": "مصر", "position": "مدافع", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 8, "name": "المصري", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/8.png" } } مازن عزام 22 عاما انتقال الفيومالمصري 2027 تعليقات
 • { "id": 221743, "age": 24, "career": [ { "dateFrom": "2023-01-26T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 1.5, "id": 431853, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "teamTo": { "id": 860, "name": "سموحة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/860.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2022-09-01T00:00:00", "dateTo": "2023-01-26T00:00:00", "duration": null, "id": 431852, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 2173, "name": "تبليتسه", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2173.png" }, "teamTo": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2022-02-20T00:00:00", "dateTo": "2022-08-30T00:00:00", "duration": 2.5, "id": 431851, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "teamTo": { "id": 2173, "name": "تبليتسه", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2173.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-08-29T00:00:00", "dateTo": "2022-02-19T00:00:00", "duration": null, "id": 431850, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 38, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1999-01-01T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/221743.png", "name": "محمد مغربي", "nationality": "مصر", "position": "مدافع", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 860, "name": "سموحة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/860.png" } } محمد مغربي 24 عاما إعارة الأهليسموحة 2024 تعليقات
 • { "id": 222645, "age": 26, "career": [ { "dateFrom": "2023-01-27T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 4, "id": 431874, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": 4.1, "shirt": 20, "teamFrom": { "id": 12681, "name": "فرينكفاروزي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/12681.png" }, "teamTo": { "id": 2110, "name": "يونيون برلين", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2110.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-08-05T00:00:00", "dateTo": "2023-01-26T00:00:00", "duration": null, "id": 431873, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 12681, "name": "فرينكفاروزي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/12681.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1996-12-13T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/222645.png", "name": "عيسى العيدوني", "nationality": "تونس", "position": "وسط", "shirt": 20, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 2110, "name": "يونيون برلين", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2110.png" } } عيسى العيدوني 26 عاما انتقال فرينكفاروزييونيون برلين 2027 تعليقات
صفقات محتملة
 • { "id": 120179, "age": 24, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 2, "name": "الزمالك", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2.png" }, "teamTo": { "id": 12809, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/12809.png" } }, { "dateFrom": "2019-08-02T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 426826, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 26, "teamFrom": { "id": 7, "name": "غزل المحلة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/7.png" }, "teamTo": { "id": 2, "name": "الزمالك", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-07-31T00:00:00", "dateTo": "2019-08-01T00:00:00", "duration": null, "id": 426825, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 149, "name": "حرس الحدود", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/149.png" }, "teamTo": { "id": 7, "name": "غزل المحلة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/7.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-06-25T00:00:00", "dateTo": "2019-07-30T00:00:00", "duration": null, "id": 426824, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 90, "teamFrom": { "id": 7, "name": "غزل المحلة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/7.png" }, "teamTo": { "id": 149, "name": "حرس الحدود", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/149.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2017-06-23T00:00:00", "dateTo": "2018-06-23T00:00:00", "duration": null, "id": 426823, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 7, "name": "غزل المحلة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/7.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1998-02-20T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/120179.png", "name": "إمام عاشور", "nationality": "مصر", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 12809, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/12809.png" }, "rumoredTransferSource": "في الجول" }المصدر: في الجول إمام عاشور 24 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 2948, "age": 37, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 1451, "name": "بيراميدز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1451.png" }, "teamTo": { "id": 2, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2.png" } }, { "dateFrom": "2018-12-30T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 386891, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 19, "teamFrom": { "id": 270, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/270.png" }, "teamTo": { "id": 1451, "name": "بيراميدز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1451.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-05-10T00:00:00", "dateTo": "2018-12-27T00:00:00", "duration": null, "id": 386890, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 2301, "name": "كوبس", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2301.png" }, "teamTo": { "id": 270, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/270.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-03-27T00:00:00", "dateTo": "2018-05-08T00:00:00", "duration": null, "id": 386889, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "teamTo": { "id": 2301, "name": "كوبس", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2301.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2011-08-17T00:00:00", "dateTo": "2018-03-25T00:00:00", "duration": null, "id": 386888, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": 0.95, "shirt": 19, "teamFrom": { "id": 5, "name": "الإسماعيلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/5.png" }, "teamTo": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2005-06-14T00:00:00", "dateTo": "2011-08-15T00:00:00", "duration": null, "id": 386887, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 5, "name": "الإسماعيلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/5.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1985-07-13T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/2948.png", "name": "عبد الله السعيد", "nationality": "مصر", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 2, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2.png" }, "rumoredTransferSource": null } عبد الله السعيد 37 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 28986, "age": 25, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 785, "name": "زينيت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/785.png" }, "teamTo": { "id": 237, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" } }, { "dateFrom": "2019-08-02T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 210121, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 111, "name": "برشلونة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" }, "teamTo": { "id": 785, "name": "زينيت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/785.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-07-23T00:00:00", "dateTo": "2019-08-02T00:00:00", "duration": null, "id": 210120, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 14, "teamFrom": { "id": 305, "name": "بوردو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/305.png" }, "teamTo": { "id": 111, "name": "برشلونة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2016-01-28T00:00:00", "dateTo": "2018-07-21T00:00:00", "duration": null, "id": 210119, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 25, "teamFrom": { "id": 1093, "name": "كورينثيانز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1093.png" }, "teamTo": { "id": 305, "name": "بوردو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/305.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2013-12-29T00:00:00", "dateTo": "2016-01-28T00:00:00", "duration": null, "id": 210118, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1093, "name": "كورينثيانز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1093.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1997-02-26T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/28986.png", "name": "مالكوم فيليبي ", "nationality": "البرازيل", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 237, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" }, "rumoredTransferSource": "تقرير فرنسي" }المصدر: تقرير فرنسي مالكوم فيليبي 25 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 209078, "age": 21, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "teamTo": { "id": 83, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/83.png" } }, { "dateFrom": "2022-01-11T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 420773, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 25, "teamFrom": { "id": 762, "name": "غيرمينال بيرسخوت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/762.png" }, "teamTo": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-08-29T00:00:00", "dateTo": "2022-01-10T00:00:00", "duration": 1, "id": 420772, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "teamTo": { "id": 762, "name": "غيرمينال بيرسخوت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/762.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-01-29T00:00:00", "dateTo": "2021-08-28T00:00:00", "duration": 4.5, "id": 420771, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": 6.02, "shirt": 25, "teamFrom": { "id": 2235, "name": "انديبيندانتي سانتا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2235.png" }, "teamTo": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-12-27T00:00:00", "dateTo": "2021-01-27T00:00:00", "duration": null, "id": 420770, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 55, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 2235, "name": "انديبيندانتي سانتا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2235.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2001-11-02T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/209078.png", "name": "مويسيس كايسيدو", "nationality": "الإكوادور", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 83, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/83.png" }, "rumoredTransferSource": "ذا أثليتك" }المصدر: ذا أثليتك مويسيس كايسيدو 21 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 209867, "age": 28, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 688, "name": "تشونبوك", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/688.png" }, "teamTo": { "id": 1, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" } }, { "dateFrom": "2019-07-01T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 430993, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 9, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 688, "name": "تشونبوك", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/688.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1994-03-29T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/209867.png", "name": "جوستافو سوزا", "nationality": "البرازيل", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 1, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "rumoredTransferSource": "في الجول" }المصدر: في الجول جوستافو سوزا 28 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 135461, "age": 21, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 1012, "name": "سالزبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1012.png" }, "teamTo": { "id": 135, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/135.png" } }, { "dateFrom": "2022-07-01T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 417769, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 31, "teamFrom": { "id": 210, "name": "موناكو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/210.png" }, "teamTo": { "id": 1012, "name": "سالزبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1012.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-12-31T00:00:00", "dateTo": "2022-07-01T00:00:00", "duration": null, "id": 417768, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 534, "name": "بارتيزان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/534.png" }, "teamTo": { "id": 210, "name": "موناكو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/210.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-08-30T00:00:00", "dateTo": "2020-06-29T00:00:00", "duration": null, "id": 417767, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 534, "name": "بارتيزان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/534.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2001-05-24T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/135461.png", "name": "سترانجا بافلوفيتش", "nationality": "صربيا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 135, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/135.png" }, "rumoredTransferSource": "لاجازيتا ديلو سبورت" }المصدر: لاجازيتا ديلو سبورت سترانجا بافلوفيتش 21 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 119986, "age": 23, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 143, "name": "روما", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/143.png" }, "teamTo": { "id": 137, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" } }, { "dateFrom": "2018-06-29T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 264873, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 22, "teamFrom": { "id": 134, "name": "إنتر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/134.png" }, "teamTo": { "id": 143, "name": "روما", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/143.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2016-07-30T00:00:00", "dateTo": "2018-06-28T00:00:00", "duration": null, "id": 264872, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 134, "name": "إنتر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/134.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1999-07-02T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/119986.png", "name": "نيكولو زانيولو", "nationality": "إيطاليا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 137, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" }, "rumoredTransferSource": "تقرير" }المصدر: تقرير نيكولو زانيولو 23 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 7777, "age": 37, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "teamTo": { "id": 177, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/177.png" } }, { "dateFrom": "2012-08-22T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 425271, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 10, "teamFrom": { "id": 101, "name": "توتنام هوتسبر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/101.png" }, "teamTo": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2008-06-26T00:00:00", "dateTo": "2012-08-22T00:00:00", "duration": null, "id": 425270, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": 24.9, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 791, "name": "دينامو زغرب", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/791.png" }, "teamTo": { "id": 101, "name": "توتنام هوتسبر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/101.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2005-06-24T00:00:00", "dateTo": "2008-06-25T00:00:00", "duration": null, "id": 425269, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 791, "name": "دينامو زغرب", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/791.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1985-09-09T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/7777.png", "name": "لوكا مودريتش", "nationality": "كرواتيا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 177, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/177.png" }, "rumoredTransferSource": "تقرير سعودي" }المصدر: تقرير سعودي لوكا مودريتش 37 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 20647, "age": 28, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 94, "name": "مانشستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/94.png" }, "teamTo": { "id": 137, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" } }, { "dateFrom": "2019-08-03T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 421446, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 7, "teamFrom": { "id": 135, "name": "يوفنتوس", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/135.png" }, "teamTo": { "id": 94, "name": "مانشستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/94.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-06-22T00:00:00", "dateTo": "2019-07-31T00:00:00", "duration": null, "id": 421445, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": { "id": 112, "name": "فالنسيا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/112.png" }, "teamTo": { "id": 135, "name": "يوفنتوس", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/135.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-06-19T00:00:00", "dateTo": "2018-06-20T00:00:00", "duration": null, "id": 421444, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 134, "name": "إنتر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/134.png" }, "teamTo": { "id": 112, "name": "فالنسيا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/112.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2017-08-08T00:00:00", "dateTo": "2018-06-19T00:00:00", "duration": null, "id": 421443, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 7, "teamFrom": { "id": 112, "name": "فالنسيا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/112.png" }, "teamTo": { "id": 134, "name": "إنتر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/134.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2015-06-16T00:00:00", "dateTo": "2017-08-07T00:00:00", "duration": null, "id": 421442, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 2, "teamFrom": { "id": 332, "name": "بنفيكا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/332.png" }, "teamTo": { "id": 112, "name": "فالنسيا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/112.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2014-06-17T00:00:00", "dateTo": "2015-06-14T00:00:00", "duration": null, "id": 421441, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 2, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 332, "name": "بنفيكا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/332.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1994-05-27T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/20647.png", "name": "جواو كانسيلو", "nationality": "البرتغال", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 137, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" }, "rumoredTransferSource": "كالتشيو ميركاتو" }المصدر: كالتشيو ميركاتو جواو كانسيلو 28 عاما انتقال تعليقات
اسم اللاعبمن - إلىالسعرالسنالعقدانتهاءالإعجاباتالتعليقاتالمزيد
أحمد سعد
منسوهاجالىالمدينة المنورة
السعر
السن33
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
ديفيز فاسكيز
منجوارانيالىميلان
السعر
السن24
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
مالو جيوستو
منتشيلسيالىأولمبيك ليون
السعر
السن19
العقدإعارة
إنتهاء2023
تعليقات
عمرو طارق
منلاعب حرالىأوستن
السعر
السن30
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
أنتوني جوردون
منإيفرتونالىنيوكاسل يونايتد
السعر
السن21
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
كايل لارين
منكلوب بروجالىريال بلد الوليد
السعر
السن27
العقدإعارة
إنتهاء2023
تعليقات
تيم سكارك
منيونيون برلينالىشالكه
السعر
السن26
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
تيتي
منشاختار دونتسكالىليستر سيتي
السعر
السن23
العقدإعارة
إنتهاء2023
تعليقات
عز الدين أوناحي
منأنجيهالىأولمبيك مارسيليا
السعر
السن22
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
بامبا ديانج
منأولمبيك مارسيلياالىلوريان
السعر
السن22
العقدانتقال
إنتهاء2025
تعليقات
موريتز جنز
منسيلتكالىشالكه
السعر
السن23
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
مبارك الحسن
منالمصري بالسلومالىإنبـي
السعر
السن22
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
إسماعيل خافي
منالىالسيلية
السعر
السن27
العقدانتقال حر
إنتهاء2023
تعليقات
فابيو حكيم
منبلدية المحلةالىطلائع الجيش
السعر
السن19
العقدانتقال
إنتهاء2026
تعليقات
مصطفى سعد
منالأهليالىسموحة
السعر
السن21
العقدإعارة
إنتهاء2023
تعليقات
كي جانا هويفير
منولفرهامبتونالىستوك سيتي
السعر
السن21
العقدإعارة
إنتهاء2023
تعليقات
حسام أشرف
منالزمالكالىالبنك الأهلي
السعر
السن21
العقدإعارة
إنتهاء2024
تعليقات
جوي جيلهارت
منليدز يونايتدالىسندرلاند
السعر
السن20
العقدإعارة
إنتهاء2023
تعليقات
عيسى العيدوني
منفرينكفاروزيالىيونيون برلين
السعر
السن26
العقدانتقال
إنتهاء2027
تعليقات
كونور كوفينتري
منوست هام يونايتدالىروثيرهام يونايتد
السعر
السن22
العقدإعارة
إنتهاء2023
تعليقات
© 2020 ميركاتو في الجول دوت كوم يتم تطويره و ادارته بواسطة اعلن معنا